Detekta s.r.o. - měření emisí, škodlivin, ovzduší Brno

Franzova 969/63, Maloměřice 614 00 Brno Jihomoravský kraj

 • Telefon: +420 545 214 210
 • Telefon: +420 603 310 509 - vedoucí laboratoře
 • Mobil: +420 603 468 256 - pan Švrcula - jednatel, cenové nabídky
 • Mobil: +420 724 239 136 - technik
 • Mobil: +420 737 429 804 - vedoucí technik
 • IČO: 49970658

Popis činnosti

 Laboratoř vznikla v roce 1994 na pozadí nové společenské poptávky - rychlé ekologizace českého průmyslu a již od počátku byla specializována na problematiku ochrany ovzduší.

Od počátku se rozsah prací nabízených naší laboratoří, zahrnující autorizovaná měření emisí na všech zdrojích znečišťování ovzduší, měření imisí a ekologické poradenství, značně rozšířil.

Dnes našim zákazníkům zajišťujeme celkový chemicko - analytický servis ovzduší, vod a odpadů, chemickou a fyzikální kontrolu vstupních surovin nebo produktů, zjišťujeme hygienické

zatížení pracovního prostředí. Na ekologických programech se podílíme od počátečního poradenství až po kontrolu a stanovení účinnosti již existujících zařízení k čištění odpadních plynů.

V energetické oblasti přispíváme k úsporným opatřením v řadě podniků, neboť stanovujeme účinnosti jejich tepelných zařízení, seřizujeme plynové hořáky i uhelné spalovací procesy.


DÁLE PROVÁDÍME:

 • ODBORNÉ POSUDKY
 • ROZPTYLOVÉ STUDIE
 • VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ŘÁDŮ dle vyhl. 415/2012 Sb.
 • VÝPOČTY POPLATKŮ ZA ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
 • AUDITY ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
 • ORADENSTVÍ V PROBLEMATICE ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

naše služby :

 • Kontroly a ekologizace kotlů
 • Stanovení účinnosti různých tepelných zařízení, ekologizace kotlů
 • účinnosti kotlů na tuhá, kapalná i plynná paliva
 • ekologizace a seřízení kotlů na tuhá paliva
 • rozbory paliv
 • Seřizování hořáků na plynná paliva
 • Výpočty ročních poplatků, ekologické poradenství
 • Rozptylové studie
 • Stanovení plynných a prachových škodlivin v pracovním prostředí, měření hlučnosti

Měření emisí:

 • Autorizované stanovení koncentrací emisních sloučenin provádíme v plném rozsahu platné legislativy
 • stanovení plynných emisí na všech druzích tepelných zdrojů (CO, NOX, SO2, CO2, O2, sumu organického uhlíku)
 • stanovení koncentrací a emisí tuhých znečišťujících látek
 • stanovení koncentrací a emisí těkavých organických látek ve formě sumy organického uhlíku (chemická výroba, lakovny, čerpací stanice pohonných hmot aj.)
 • stanovení emisí těžkých kovů a různých anorganických sloučenin a iontů (NH3, Cl-, F-, H2S, atd.) na tepelných a technologických zdrojích, spalovnách odpadů, v chemické výrobě, živočišné výrobě aj.
 • stanovení koncentrací a emisí specifických vyjmenovaných organických sloučenin
 • stanovení emisí perzistentních organických látek
 • Měření vzduchotechnických a stavových veličin
 • měření tlaku, teploty, rychlosti proudění, průtoku a vlhkosti plynů v technologických potrubích a spalinovodech

odborné posudky a rozptylová studie:

 • Osoba autorizovaná ke zpracování odborných posudku podle zákona o ovzduší
 • Osoba autorizovaná ke zpracování rozptylových studií dle zákona o ovzduší
 • Znečištění ovzduší
 • Stanovení plynných a prachových škodlivin v pracovním prostředí
 • měření hlučnosti
 • analýza neznámých organických látek v surovinách a odpadech nejistého původu (až 250 tisíc sloučenin)
 • stanovení koncentrací specifických těkavých organických sloučenin v ovzduší a plynech přenosným chromatografickým přístrojem přímo v místě jejich výskytu (vybrané chlorované
 • uhlovodíky, etanol, aceton, dimethylformamid, oxiran, vybrané aromatické sloučeniny, trimethylamin apod.)
 • stanovení koncentrací aerosolů, křemičitanů, vlhkosti, olejů popř. jiných látek v plynech
 • stanovení koncentrací rostlinných ochranných prostředků používaných v zemědělství (pesticidy, herbicidy aj. a jejich rozkladné produkty) ve vodách, půdách a ovzduší

Odeslat poptávku nebo dotaz: Detekta s.r.o. - měření emisí, škodlivin, ovzduší Brno

Otevírací doba: Mimo provozní dobu dle telefonické domluvy.
Pondělí 08:00 - 16:00 hod.
Úterý 08:00 - 16:00 hod.
Středa 08:00 - 16:00 hod.
Čtvrtek 08:00 - 16:00 hod.
Pátek 08:00 - 16:00 hod.
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno
Franzova 969/63, Maloměřice 614 00 Brno